University Rank Holders

University Rank Holders

S.No Year Name Rank Photo
1 2017 Dhivya Lakshmi.A 6 Dhivya Lakshmi.A
2 2017 Shobana C 7 Shobana C
3 2017 Vijayalakshmi 11 Vijayalakshmi
4 2017 Soundarya M 27 Soundarya M
5 2017 Farhana Begum R 29 Farhana Begum R
6 2017 Radhika T G 33 Radhika T G
7 2017 Vivek V S 36 Vivek V S
8 2016 Karthick S 1 Karthick
9 2016 Murusidha Sumin A 6 Muru
10 2016 Seethalakshmi S 8 seethalakshmi
11 2016 Deepika L 12 ldeep
12 2016 Vaishali M 13 vaishali
13 2016 Abinaya R 15 abinaya
14 2016 Deepika K 22 deepika-k
15 2016 Manasadevi G P 23 manasa
16 2016 Afrose N 29 Afrose
17 2015 S.Karthik 15
18 2014 Srividhya 14
19 2013 R.Suganya 13
20 2013 M.Sridevi Dhakshyani 10
21 2013 N.Shalini 10
22 2012 C.V. Babble 9
23 2011 U.G.Vidhyalekshmi 8